Zásady ochrany osobních údajů

 


 

I. Úvod


 

1. Tyto zásady společnosti Kalírna Zlín – Chytil spol. s r.o. se sídlem J. A. Bati 7036, 760 01 Zlín, IČ: 25522957 slouží k seznámení, jak naše společnost shromažďuje, zpracovává, používá a chrání Vaše osobní údaje. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu se zákony, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen také „GDPR“)

2. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 je společnost Kalírna Zlín – Chytil spol. s r.o. se sídlem J. A. Bati 7036, 760 01 Zlín, IČ: 25522957 3. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: J.A. Bati 7036, 760 01 Zlín

email: uctarna@kalirna-zlin.cz

telefon: 577 525 139


 

II. Zásady


 

1.  Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

• zásadu zákonnosti a předvídatelnosti – osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy

• zásadu transparentnosti – Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a srozumitelně a poskytneme Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny

• zásadu korektnosti – při zpracování Vašich osobních údajů vždy zohledňujeme zájmy dotčených osob

• zásadu účelovosti – Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze za jasně vymezeným účelem, se kterým budete seznámeni

• zásadu minimalizace údajů – Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu

• zásadu časového omezení uložení – Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k jejich uložení pro daný účel

• zásadu integrity a důvěrnosti – Vaše osobní údaje chráníme před jejich protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením

• zásadu odpovědnosti – odpovědně přistupujeme k ochraně, kontrole, uložení i k likvidaci Vašich osobních údajů


 

III. Osobní údaje


 

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků, fyzické či fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

2. Osobní údaje jsou:

• základní – např. Vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu apod.

• zvláštní – jsou to citlivé údaje osobního charakteru, jako např. informace o Vašem zdravotním stavu


 

IV. Právní důvod vzniku zpracovávání osobních údajů


 

1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění příslušného účelu na základě:

• vašeho souhlasu, který nám udělíte, např. k zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

• pro účel plnění smlouvy – zde Vaše osobní údaje potřebujeme k uzavření smlouvy a následného plnění smlouvy

• pro plnění právní povinnosti – zde Vaše osobní údaje potřebujeme za účelem jejich zpracovávání pro splnění naší zákonné povinnosti jako správce


 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

• podílející se na dodání zboží nebo služeb (realizaci plateb na základě smlouvy)

• zajišťující marketingové služby

2. Abychom mohli Vaše osobní údaje sdílet se zpracovatelem v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, dbáme na to, aby se jednalo o:

• sdílení osobních údajů za konkrétním účelem

• předávání pouze jasně stanového a nezbytného rozsahu osobních údajů

• předávání realizované na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů

3. V případě sdílení Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a mezinárodním organizacím, tak budeme činit výhradně na základě standartních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí a bude se jednat výhradně o osoby sídlící v zemích, které dle rozhodnutí Evropské komise zajišťují adekvátní osobní ochranu


 

VI. Vaše práva


 

1. Za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR

• právo na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle článků 21 GDPR

• právo na přenositelnost dle článku 20 GDPR

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedených v článku I těchto zásad

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů


 

VII. Subjekt osobních údajů

 

Subjektem osobních údajů jste výhradně, jako fyzická osoba. Právní úprava ochrany osobních údajů se netýká právnických osob

 

VIII. Zabezpečení osobních údajů


 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby


 

IX. Závěrečná ustanovení


 

 

1. Odesláním objednávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

 

Aktivně se věnujeme motoristickým sportům, zejména kartingu.